• HARMONOGRAM DOTYCZĄCY WYDAWANIA ŚWIADECTW

     • Dnia 26 czerwca 2020 r. odbędzie się rozdanie świadectw. Uczniowie odbierają świadectwa na boisku szkolnym, w wyznaczonym miejscu dla klasy. Uprzejmie prosimy rodziców, aby nie wchodzili na teren szkoły (boisko, budynek szkolny) ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Uczniowie mają obowiązek zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (dystans społeczny, maseczki).

       

       

      HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

      Miejsce: boisko szkolne, wyznaczone stanowiska dla każdej klasy

      Klasy 0 oraz I - III  godz. 08:30,
      (dowozy szkolne zorganizowane według przyjętego w tym roku szkolnym harmonogramu)

       

      Klasy VII- VIII, po dowiezieniu uczniów autobusem szkolnym ok. godz. 10:45
      (dowozy szkolne zorganizowane 3 godziny później niż według przyjętego harmonogramu)

       

      Klasy IV - VI, po dowiezieniu uczniów autobusem szkolnym ok. godz. 13:15
      (dowozy szkolne zorganizowane 5,5 godziny później niż według przyjętego harmonogramu)

     • KOMUNIKAT

     • Do 26 czerwca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym
      w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.
       

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS I-III ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • 1. Od 25.05.2020 uczniowie klas 0, I- III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych (zajęcia
      świetlicowe). W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
      2. W miarę możliwości do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy zapoznają uczniów ze szczegółowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa.
      3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów
      i nauczycieli).
      5. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (dywan, część zabawek). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

      6. Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub
      w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      9. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy nimi. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      10. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
      12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      13. Wejście do szkoły dla uczniów od strony ulicy (nowe skrzydło szkolne). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (przedsionek korytarza szkolnego) z zachowaniem zasady – jeden rodzic
      z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura).
      15. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnioną „Ankietę wraz
      z oświadczeniem" (dokument do pobrania w załącznikach).
      16. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.
      17. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      19. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
      20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób a rodzice zostają poinformowani
      o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka.

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Szanowni Państwo z uwagi na brak zgłoszeń dzieci oddziałów przedszkolnych na zajęcia opiekuńcze, z dniem 18 maja br. zawieszamy pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka, szkoła ją zapewni, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez rodzica dziecka do sekretariatu szkoły do godz. 14:00 z jednodniowym wyprzedzeniem.

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Od 6 maja br. otwieramy oddziały przedszkolne
      w szkołach podstawowych.

      W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

      1. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

      2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i handlu , realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

      3. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w godzinach 8.00-13.00, dziecko należy przyprowadzić do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

      4. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed wejściem do obiektu.

      5. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. Nie realizujemy dowozu dziecka do szkoły.

      6. Dziecko powinno mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

      7. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej w szkole z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.

      8. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnione:  „Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych” oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” (dokumenty do pobrania w załącznikach).

      9. Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

      10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

      11. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.

      12. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.

     • KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

     •  

      Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach
      od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

       

      Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
      W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno -wychowawczych
      z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

           

     • KOMUNIKAT

     • Z uwagi na problemy techniczne związane z logowaniem do e-dziennika prosimy wykorzystywać do komunikacji z nauczycielami dostęp do Microsoft Office 365 Teams.

     • NAUCZANIE ZDALNE

     • Drodzy Państwo, w związku z przedłużeniem się okresu kwarantanny, w szkole pracujemy nad ujednoliceniem sposobu tzw. pracy zdalnej. Postanowiliśmy, że wykorzystamy dostępne narzędzia, które można używać w pracy szkolnej z uczniami. Szkoły Gminy Września użytkują platformę Office365 –do której również mamy dostęp - jest ona darmowa dla edukacji. Daje możliwość korzystania z wielu narzędzi ułatwiających współpracę i komunikowanie się wzajemne uczniów i nauczycieli oraz daje możliwość uczniom pracy i opracowywania zadań w formie elektronicznej. Korzystając z tej platformy uczniowie otrzymują dostęp do wielu nowoczesnych programów, pozwalających m.in. pisanie tekstów (WORD), wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (EXCELL), tworzenie prezentacji multimedialnych (POWER POINT) i wiele innych. W zestawie będzie również dostępny nowy program o nazwie TEAMS, posłuży on do łączenia się grupy uczniów (jak w programie ZOOM), jak również do przekazywania informacji o zadaniach i treściach programowych, które będą realizowane na zajęciach. Odchodzi w ten sposób dotychczasowy problem z dostępem do tego rodzaju programów. Wszystkie swoje prace będą mogli gromadzić w “chmurze”.  Każdy uczeń otrzyma swój własny adres e-mail, który został utworzony dla niego w domenie szkolnej (ssp-o.edu.wrzesnia.pl). Aby uczniowie mogli z niego skorzystać, dostarczymy państwu loginy i hasła dostępowe do ich kont. Zostały one przygotowane indywidualnie dla każdego ucznia.  

      Bardzo prosimy wszystkich rodziców - kiedy już otrzymacie loginy i hasła do kont dziecidopilnujcie, aby zostały przez nich zapisane w ważnych notatnikach, Jeżeli dzieci piszą mało czytelnie to sami Państwo zapiszcie te dane, aby można było je skutecznie odczytać i wykorzystać do logowania. Chcielibyśmy w ten sposób wyeliminować albo chociaż ograniczyć problemy z niemożnością zalogowania się uczniów na swoje konta. 

      Niebawem prześlemy Państwu Wszelkie niezbędne informacje do logowania się uczniów.

      Pozdrawiamy 

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

     • W poniedziałek 23 marca 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00 zostanie otwarta szkoła dla uczniów i rodziców. W tym czasie będzie można zabrać z szafek uczniowskich materiały oraz podręczniki potrzebne do nauki. 

     • WAŻNY KOMUNIKAT

     •       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
      z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19,

      szkoła będzie całkowicie zamknięta

      w dniach od 16 do 25 marca 2020 roku.

       

     • ZMIANA TERMINU KONKURSU KANGUR

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o zmianie terminu na dzień 16.04.2020 r.

     • DYREKTOR SZKOŁY PRZEKAZUJE WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

     • Rekomendacje dla rodziców

                  Zalecamy rodzicom wzmożoną opiekę nad dziećmi. Dzieci w szczególności powinny unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

      Dzieci powinny co do zasady pozostawać w domach. Obecny czas nieobecności w szkole nie jest czasem wakacji. Ograniczcie dzieciom do niezbędnego minimum kontakt z rówieśnikami i innymi osobami.

      MEN prosi rodziców o zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Inne materiały edukacyjne będą udostępniane przez nauczycieli.

      W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
      z ZUS na czas zamknięcia przedszkola lub szkoły do 14 dni. 

      Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek,
      np. pracodawcy, zleceniodawcy.

      Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

      Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

      Należy przestrzegać rygorystycznie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają członkowie rodziny i śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Dla uczniów

      - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      - przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w naszej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      - inne materiały zostaną udostępnione przez nauczycieli i w serwisie internetowym szkoły;

      - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Śledźcie komunikaty na stronach internetowych szkoły i szkolnym facebooku.

       

       

     • KOMUNIKAT

     •           Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, za zgodą organu prowadzącego dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej z dniem 11 marca br. (od środy) zawiesza zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze do 16 marca br. (poniedziałek) włącznie.
      W związku z powyższym szkoła nie będzie przyjmować  żadnych uczniów. Od środy 11 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.

       

      Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

       

      Prosimy o śledzenie komunikatów na internetowej stronie szkoły i facebooku.