• Znalezione obrazy dla zapytania Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

     

     

     

     

    Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

    Zajęcia pozalekcyjne z uczniami będą realizowane metodą projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
    Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Zadaniem każdej grupy projektowej będzie wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu. Praca uczniów będzie polegała na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). Jednocześnie uczniowie będą gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe będą wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach Projektu będzie encyklopedia dostępna w Internecie.
    Ponadto zebrane przez uczniów informacje będą stanowiły jedną z warstw utworzonej
    w ramach Projektu cyfrowej mapy Wielkopolski.

    Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

    Komponent Projektu zorientowany jest na nauki przyrodnicze i matematykę ćwiczenia badawcze w terenie i budowanie umiejętności realizowania projektów uczniowskich. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Praca uczniów będzie koordynowana przez nauczyciela – opiekuna grupy. Zajęcia będą prowadzone metodą projektów z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
    Całe dorzecze Warty zostanie podzielone na obszary badawcze. Uczniowie zostaną wyposażeni w specjalistyczne narzędzia pomiarowe i samodzielnie będą przeprowadzać badania przyrodnicze oraz obliczenia matematyczne.
    Podczas realizacji zajęć z uczniami wykorzystana zostanie strategia kształcenia polegająca
    na nauczaniu opartym o dociekanie naukowe (IBSE). Ponadto jedną z formą realizacji zajęć z uczniami będą badania terenowe.
    Grupy projektowe wybiorą obszar wód powierzchniowych regionu wodnego Warty, który będzie stanowił obszar prowadzonych przez nich badań. Uczniowie wcielą się w rolę badaczy – biologów, chemików, geografów, fizyków, etnologów i wykorzystując odpowiednie metody naukowe oraz narzędzia badawcze będą zbierali dane naukowe dotyczące badanego przez siebie obszaru. Następnie, na udostępnionej im wcześniej, cyfrowej bazie mapowej będą umieszczać kolejne warstwy zebranych przez siebie danych. Efektem ich pracy będzie stworzenie fragmentu mapy obszaru dorzecza Warty, na której zostaną umieszczone informacje i punkty według wcześniej ustalonych kategorii.
    Efektem pracy uczniów jednej szkoły będzie stworzenie fragmentu mapy obszaru dorzecza Warty, a końcowym wynikiem pracy wszystkich uczniów objętych wsparciem w ramach Projektu będzie cyfrowa mapa dorzecza Warty.
    Wypracowana metoda badawcza oraz specjalistyczne narzędzia badawcze, które zostaną w szkołach po zakończeniu realizacji Projektu będą stanowiły jego wartość dodaną.

    Uczniowskie Laboratoria informatyczne

    Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnych wizyt uczniów w referencyjnej Przestrzeni Badań związanej z e-Umiejętnościami i pracą grupową umożliwiającąz prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem stworzonych w ramach projektu narzędzi informatycznych  dla ULI oraz w formule mieszanej. Dzięki odpowiednio dobranym zestawom edukacyjnym w przestrzeni laboratoryjnej zajęcia z uczniami obejmować będą różne aspekty kształcenia informatycznego, w tym nauki programowania i zapisów algorytmów uruchamianych na różnych urządzeniach komputerowych, mobilnych urządzeniach, sensorach i Internecie rzeczy, układach elektronicznych i systemach mechatronicznych. W ramach zajęć uczniowie będą mieli możliwość indywidualnego oraz grupowego zaprojektowania, wykonania i walidacji różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni wirtualnej oraz przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej. Planowane zajęcia z uczniami będą realizowane w oparciu opracowane w ramach projektu narzędzia edukacyjne i informatyczne wspierające  różne języki programowania dostosowane do wieku uczniów.

    Ligi Przedmiotowe

    Wsparciem w ramach działania objęci zostaną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły wyłonią w wewnętrznych eliminacjach 4-osobowe drużyny. Uczniowie będą odpowiadali
    na pytania z 6 dyscyplin. Pytania zostaną przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów oraz nauczycieli ze szkół biorących udział w Projekcie. Mecze rozgrywane będą na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięży drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Działanie jest kontynuacją zrealizowanego przez UAM programu „Uniwersytet w Twojej Szkole”.  Pilotażem objęto dotąd trzy przedmioty: język angielski, historię i matematykę.
    Opiekunowie poszczególnych drużyn będą pełnili rolę trenerów. Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych oraz wyrównywanie szans.

    Wykłady Akademickie

    Wykłady Akademickie to dodatkowe działanie edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wezmą udział w Ligach Przedmiotowych i Akademii Kształcenia Wyprzedzającego. Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków. Wykłady Akademickie będą nadawane z UAM (lub sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu w ODN/CDN) do zainteresowanych klas lub grup uczniowskich (np. kół zainteresowań różnego typu) z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt i zadawanie przez uczniów pytań.  Wykładowcami będą autorytety naukowe z kraju i zagranicy. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w specjalnie przystosowanych gabinetach w swoich szkołach. Przewiduje się organizację debat on-line oraz cyfrową dystrybucję materiałów dydaktycznych.

    Akademia Kształcenia Wyprzedzającego

    Praca uczniów będzie koordynowana przez nauczyciela – opiekuna grupy.
    Wdrożenie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego do praktyki edukacyjnej ma na celu stymulowanie samodzielnej pracy ucznia, aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji oraz poszukiwanie odniesień nowo zdobytej wiedzy do własnej wiedzy dotychczasowej. Zastosowanie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego będzie wspomagało proces zrozumienia przez ucznia nowego materiału i nadania mu znaczeń poprzez wykorzystanie posiadanej już wiedzy i doświadczeń.
    Kształcenie z wykorzystaniem Strategii Kształcenia Wyprzedzającego przebiega wg czterech etapów:
    Aktywacja – uczniowie przystępując do pracy nad nowym zagadnieniem aktywizują wiedzę już przez siebie zdobytą tzw. semiotyczną wiedzę bazową – posługują się takimi wyobrażeniami rzeczy i zjawisk, jakimi jawią się im one w codziennym życiu. Poza aktywizacją semiotyczną wiedzy bazowej istotą tego etapu jest formułowanie pytań odnoszących się do nowego zagadnienia.
    Przetwarzanie – odbywa się w środowisku cyfrowym. Uczniowie otrzymują materiały dydaktyczne na temat zagadnienia od nauczyciela. Ich zadaniem jest opracowanie tych materiałów w formie cyfrowej w postaci stron www, e-portfolio, prezentacji multimedialnych, filmów, animacji. Podjęte na tym etapie działania mają na celu uporządkowanie, kategoryzację oraz opracowanie materiału w sposób wyczerpujący.
    Uczniowie opracowując zagadnienia pracują samodzielnie i zespołowo.
    Systematyzacja – odbywa się w obecności nauczyciela, który uzupełnia i porządkuje informacje zdobyte przez uczniów oraz odpowiada na zadawane przez nich pytania. Na tym etapie wiedza zdobyta przez uczniów zostaje zinternalizowana, a praca nad danym zagadnieniem zostaje sfinalizowana.
    Ocena i ewaluacja – uczniowie wcielają się w rolę sędziów, krytyków, recenzentów, którzy oceniają wykonaną przez siebie pracę – analizują zmianę, jaka dokonała się w ich wiedzy, zastanawiają się nad tym, co można by do niej dodać lub jak efektywniej zorganizować pracę nad zagadnieniem. Nauczyciel ocenia pracę uczniów w oparciu o wypracowane wspólnie z uczniami kryteria.
    Zastosowanie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego zainicjuje zmiany w procesie uczenia się – nauczania. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko roli ucznia, który stanie się aktywnym twórcą i nauczyciela, który stanie się moderatorem i doradcą, ale także środowiska kształcenia, które z klasowo-lekcyjnego zmieni się na internetowe.