• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

                Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ssp-otoczna.edupage.org/

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
      

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
    ssp-otoczna@wrzesnia.pl

                Osobą kontaktową jest Anita Budzyńska  anita.budzynska@ssp-o.wrzesnia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 4387132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

                Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
    z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej

    Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od drogi  w Otocznej (nowe skrzydło - oddziały przedszkolne oraz klasy I - III) , drugie od strony boiska szkolnego. Do wejścia do szkoły od drogi w Otocznej prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Od strony boiska wejście jest możliwe wprost z poziomu terenu.

    Nowe skrzydło szkoły - wejście od drogi w Otocznej

    1. Nad wejściem nie ma głośników systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
    2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
    3. Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze.
    4. W budynku zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych.
    5. Brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
    6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Budynek szkolny - wejście od boiska szkolnego

    1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    2. Brak windy ( możliwość skorzystania z platformy w nowym skrzydle szkoły oraz przejść łączących budynki)
    3. Wejście dla osób z zewnątrz - dyżury pracowników obsługi.
    4. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
    5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
     w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.