• MATEMATYCZNY KONKURS PLASTYCZNY                    „Spełniaj marzenia z tabliczką mnożenia”

    • REGULAMIN KONKURSU:

     1. Organizatorzy - nauczyciele matematyki:
        
     p. Monika Kuśmierek, p. Monika Antosik - Średzińska
     2. Adresaci Konkursu:
         Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII
     3. Cele Konkursu:
     a) rozbudzanie i rozwój zainteresowań matematycznych,
     b) popularyzacja matematyki,
     c) kształtowanie zainteresowań poprzez prace plastyczne,
     d) motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.
     4. Zadania konkursowe:
     a) wykonanie   pracy plastycznej   w postaci plakatu promującego tabliczkę mnożenia,
     b)
     technika prac: dowolna, płaska,                                                                                                   
     c) oceny dokona niezależne jury, które będzie brało pod uwagę:
     - zgodność pracy z tematem, 
     - oryginalność, kreatywność, walory estetyczne,
     d) format pracy plastycznej: A4,forma płaska,  
     e) każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana,         
     f) prace należy przekazać nauczycielom matematyki p. Monice Kuśmierek lub p. Monice Antosik - Średzińskiej do 1 października 2020 r. 
     5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 października 2020 r. oraz zamieszczone  na szkolnej stronie internetowej.

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

   • KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY

   • SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY

    I NAJBARDZIEJ POMYSŁOWY KALENDARZ ADWENTOWY- ADVENTSKALENDER

     

    Organizator: nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Swancar

     

    CELE KONKURSU:

     

    - poznanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia w Niemczech,                                                

    - budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych krajów,

    - rozwijanie kreatywności uczniów,

    - wymiana doświadczeń artystycznych

     

    OPIS KONKURSU:

     

    - prace konkursowe są indywidualne

    - forma, wielkość, tematyka dowolna,

      technika (kalendarze płaskie lub  przestrzenne), wiszące

    - każdy kalendarz powinien zawierać 24 okienka, elementy lub inne schowki

      symbolizujące długość trwania adwentu

    - prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę

     

    UCZESTNICY:

     

    - uczniowie uczący się języka niemieckiego kl. VII, VIII

    - pozostali uczniowie klas IV, V, VI

     

    KRYTERIA OCENY:

     

    - prawidłowość wykonania prac,

    - pomysłowość, kreatywność, walory estetyczne

     

    TERMIN:

     

    - prace należy składać do 03.12.2019 r. u organizatora konkursu,

    - o wynikach konkursu poinformuje organizator

    - wszystkie prace będzie można zobaczyć na wystawie w naszej szkole dnia 06.12.2019 r.

     

    Święta to szczególnie piękny i magiczny okres w roku dla każdego z nas.

     Kto z nas nie zachwyca się jedyną w swym rodzaju aurą Świąt Bożego Narodzenia?

    Czas pełen serdeczności i miłości do drugiego człowieka ubarwmy kolorowymi

    kalendarzami adwentowymi. Niech każdy z nas wyczekuje z niecierpliwością

    Świąt Bożego Narodzenia przez całe 24 dni adwentu!

     

    Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie oraz wspólnej wystawy pokonkursowej!

     Sprawmy, by ten szczególny czas był dla nas wyjątkowy i pełen magii.

     

                                                                      Agnieszka Swancar

   • UWAGA! KONKURS - "ŚWIAT W BARWACH JESIENI"

   •  

    Regulamin

    I Konkursu Fotografii

    “Świat w barwach jesieni”

     

    Przepisy ogólne

     

    1.Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Świat w barwach jesieni” jest SSP Otoczna.

    2.Pomysłodawcą  Konkursu jest uczennica klasy VIIIb- Ula Kwiatkowska.

    3.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

    4.Celem przyświecającym konkursowi jest:
    - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
    - propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,

    - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania

     

    Przepisy dotyczące prac

     

    1.Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

    • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

    • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

    Nie będą akceptowane prace:

    • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

    • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontarz)

     2.Fotografie należy dostarczać do gabinetu 009, do pani A. Budzyńskiej do dnia 22 listopada 2019.

     3.Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

     4.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

     5.Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30

     6.Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy, klasę oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami). 

     7.Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

     8.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

     Terminarz

     1.Termin oddania prac mija 22 listopada 2019 r.

     2.Organizator powołuje Jury Konkursu.

     3.Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 29 listopada 2019 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

     5.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

     6.Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się między 2.12.2019r. a 13.12.2019r.

     Nagrody i wyróżnienia

     1.Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu.

     2.Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce).

     Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

     1.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

     

                                                                                                                                Autor regulaminu:

                                                                                                                                  Ula Kwiatkowska

     

     

    • Matematyczny Konkurs Plastyczny MOJA ULUBIONA LICZBA

    • REGULAMIN KONKURSU:

     1. Organizatorzy- nauczyciele matematyki:                                                                                 
         p. Monika Kuśmierek, p. Monika Antosik - Średzińska
     2. Adresaci Konkursu:
         Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII
     3. Cele Konkursu:
       a) rozbudzanie i rozwój zainteresowań matematycznych,
       b) popularyzacja matematyki,
       c) kształtowanie zainteresowań poprzez prace plastyczne,
       d) motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.
     4. Zadania konkursowe:

       a) wykonanie   pracy plastycznej   przedstawiającej  ulubioną  liczbę oraz ułożenie                         
            zadania matematycznego, którego rozwiązaniem będzie ta właśnie liczba,

       b) technika prac: dowolna, płaska                                                                               
       
     c) oceny dokona niezależne jury, które będzie brało pod uwagę:

        - zgodność pracy z tematem, poprawność zadania matematycznego,
        - oryginalność, kreatywność, walory estetyczne, 

        d) format pracy plastycznej: A4, forma płaska,  zadanie matematyczne dołączone do pracy plastycznej,       e) każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana,                              

        f) prace należy przekazać nauczycielom matematyki pani Monice Kuśmierek lub pani Monice Antosik -           Średzińskiej do 4 października 2019 r.         
     5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 października 2019 r.

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

   • KONKURS !

   •  

    „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

    WYKONAJ WŁASNORĘCZNIE DOWOLNĄ TECHNIKĄ

    TERMIN SKŁADANIA PRAC  5 KWIETNIA 2019r

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    •                              W KRAINIE TRÓJKĄTÓW 

    • MATEMATYCZNY KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH

                    Konkurs jest podsumowaniem realizowanego w klasach piątych działu  pt. TRÓJKĄTY.

     Cele konkursu:

     - rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczniów,

     - rozwijanie umiejętności konstrukcyjnego rysowania trójkątów, utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy
       i własności trójkątów.

     Regulamin konkursu:
     1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy Va, Vb, Vc.
     2. Zadaniem  uczestników  jest wykonanie pracy plastycznej, która składać się będzie
         z trójkątów.
     3. Technika prac: dowolna, płaska
     4. Oceny dokona niezależne jury, które będzie brało pod uwagę:
        - zgodność pracy z tematem,
        - oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.
     5. Format pracy: A4 lub A3

     6. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana.

     7. Prace należy przekazać nauczycielowi matematyki pani Monice Kuśmierek             
         do dnia 29 marca 2019 r.

     8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w klasach 3 kwietnia 2019 r.
         oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

      

   • SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY I NAJBARDZIEJ POMYSŁOWY KALENDARZ ADWENTOWY- ADVENTSKALENDER

   • Organizator:  nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Swancar

     

    CELE KONKURSU:

    - poznanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia w Niemczech,

    - budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych krajów,

    - rozwijanie kreatywności uczniów,

    - wymiana doświadczeń artystycznych,

    OPIS KONKURSU:

    - prace konkursowe są indywidualne,

    - forma, wielkość, tematyka dowolna, technika (kalendarze płaskie lub przestrzenne), wiszące,

    - każdy kalendarz powinien zawierać 24 okienka, elementy lub inne  schowki symbolizujące     długość trwania adwentu,

    - prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę

    UCZESTNICY:

    - uczniowie uczący się języka niemieckiego(kl. VII, VIII, III gim),

    - pozostali uczniowie klas IV, V, VI,

    KRYTERIA OCENY:

    - prawidłowość wykonania prac,

    - pomysłowość, kreatywność, walory estetyczne

    TERMIN:

    - prace należy składać do 03.12.2018 r. u organizatora konkursu,

    - o wynikach konkursu poinformuje organizator

    - wszystkie prace będzie można zobaczyć na wystawie w naszej szkole 06.12.2018 r.

    Zatem, chcąc dzielić się radością i pięknem Świąt Bożego Narodzenia, zapraszam do udziału  w konkursie oraz do wspólnej wystawy pokonkursowej! Niech ten szczególny czas będzie dla nas wyjątkowy i pełen magii. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Agnieszka Swancar


     

   • KONKURS Z OKAZJI 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

   • Już niedługo Narodowe Święto Niepodległości. Ogłaszamy konkurs na „Najpiękniejszy Kotylion Narodowy”

    Regulamin międzyklasowego konkursu plastyczno-technicznego z okazji Święta Niepodległości

     

    „Najpiękniejszy kotylion narodowy”

     

     

    Organizator: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej

     

    Cele konkursu:

    Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, integracja klas oraz rozwijanie zdolności manualnych.

     

    Warunki i zasady uczestnictwa:

    Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Otocznej, w kategorii klas:

    1. I – III

    2. IV – VIII i 3 gim.

    • Każda klasa w wybranym przez siebie dniu, wykonuje jeden, wspólny kotylion dowolnej wielkości (jednak minimum 50 cm średnicy) i dowolną techniką np: papier, włóczka, filc, wstążka natomiast kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP , czyli „Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz.

    • Każda klasa może wykonać jedną pracę;

    • Kotylion powinien zawierać na odwrocie: klasę

    • Prace konkursowe należy oddać do biblioteki szkolnej do 05.11.20018r.

    • Powołana komisja będzie oceniała prace konkursowe pod względem pomysłowości oraz estetyki prac;

    • Oddane prace konkursowe stają się własnością szkoły i będą stanowiły dekorację podczas obchodów Święta Niepodległości w szkole;

    • Lista laureatów zostanie ogłoszona w trakcie uroczystości obchodów święta Niepodległości

     

    ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY


     

   • KONKURS PLASTYCZNY „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

   • ZAKRES  I UCZESTNICY


    1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
    2. Kategorie wiekowe i tematyka prac:
    • klasy I – III szkoły podstawowej: „Portret Wielkiego Rodaka”,
    • klasy IV – VIII i III gimnazjum szkoły podstawowej: „Przełomowe wydarzenia stulecia niepodległości Polski”.

    •  

    PRACA KONKURSOWA

    Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

    • temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
    • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 lub A3 (297 x 420 mm)
    • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wyklejanie itd.
    • praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
    • każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, z podpisem autora.
     
     

     

   • VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

   • Nasza szkoła uczestniczy w tym roku w akcji: VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2018 r. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć matematyczne rachunki, mają okazję nadrobić te zaległości. W tym tygodniu otrzymują oni  losy z pięcioma przykładami mnożenia. Każdy poprawnie wypełniony los bierze udział w loterii z drobnymi nagrodami.

               

    W piątek,  28 września 2018 r. na każdej lekcji matematyki uczniowie przystąpią do testu ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczeń, który poda wszystkie poprawne rozwiązania zdobywa legitymację Eksperta. W każdej klasie spośród ekspertów zostanie wyłoniony Mistrza Tabliczki Mnożenia!

                Wszystkich uczniów zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursie „Matematyczne rymowanie”. Uczestnik konkursu tworzy wierszyk - rymowankę, który zawiera podpowiedzi do zapamiętania działań z tabliczki mnożenia. Autorskie rymowanki należy przekazać do piątku 28 września 2018 r. nauczycielom matematyki: p. Monice Kuśmierek, p. Joannie Szafarek, p. Paulinie Sarbinowskiej lub p. Violetcie Mularczyk. Podsumowanie akcji z wręczeniem nagród odbędzie się w poniedziałek 1 października 2018 r. o godz. 12:15.

     

    Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w akcji!