• SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   •  

     

    Przewodnicząca: Maja Gąsiorek

    Zastępca: Mateusz Grądziel

    Członkowie: Adam Lis, Julia Szarzyńska, Martyna Pacocha

     

    Opiekun samorządu:

    Renata Bagrowska

     

     

   • WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   • Szkolny samorząd jest reprezentowany i kierowany przez:

    1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

    2. Samorządy Klasowe.

    3. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

     

   • ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    1. Dbałość o dobre imię szkoły.
    2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim.
    3. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
    4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów.
    5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
    6. Organizacja życia uczniowskiego.
    7. Aktywizacja samorządów klasowych.
    8. Udział w apelach wychowawczo-porządkowych.
    9. Ustalanie dyżurów uczniowskich, czuwanie nad prawidłowością ich pełnienia przez uczniów z poszczególnych klas.
    10. Ustalenie czynności dodatkowych dla klas.
    11. Rozstrzyganie konfliktów koleżeńskich, po zapoznaniu się z faktami i opinią obu stron.
    12. Współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
    13. Współudział w organizowaniu akcji charytatywnych.