•  

     

     

    Światowy Dzień Zdrowia 2021

     


    Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia przypada na 7 kwietnia (środa) - Ratujmy życie ! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof ! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne !

     

    Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2 .Obecna sytuacja epidemiologiczna, podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu do leczenia a przede wszystkim podkreślenie roli personelu medycznego w czasie pandemii (hasło 2020r. ,,Docenienie roli pielęgniarek, położnych”, hasło 2019 ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim było „Powszechna opieka medyczna”, hasło: 2018 ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim było „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”.

    W obecnej sytuacji słowa Arthura Schopenhaura ,,Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” nabierają szczególnego znaczenia. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

    Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne. Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl - 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii, zasady dotyczą-ce Zdrowego Żywienia i Stylu Życia znajdują się na stronie internetowej: izz.waw.pl.

     

     

    10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii

    Sprawdź jak dbać o swoje samopoczucie oraz gdzie szukać pomocy w razie pogorszenia stanu zdrowia psychicznego

    1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój.
    2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób.
    3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną.
    4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne – odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen.
    5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji.
    6. Postaraj się utrzymać stały plan dnia.
    7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu.
    8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek.
    9. Zastanów się, czy komuś z Twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc.
    10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę wymagają szczególnej troski i opieki.


     

   • Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

   • Poniżej znajduje się ulotka Poradni psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Zachęcam do zapoznania się z ofertą.

    ulotka.pdf

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

     • W poniedziałek 23 marca 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00 zostanie otwarta szkoła dla uczniów i rodziców. W tym czasie będzie można zabrać z szafek uczniowskich materiały oraz podręczniki potrzebne do nauki. 

     • WAŻNY KOMUNIKAT

     •       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
      z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19,

      szkoła będzie całkowicie zamknięta

      w dniach od 16 do 25 marca 2020 roku.

       

     • ZMIANA TERMINU KONKURSU KANGUR

     • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o zmianie terminu na dzień 16.04.2020 r.

     • DYREKTOR SZKOŁY PRZEKAZUJE WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

     • Rekomendacje dla rodziców

                  Zalecamy rodzicom wzmożoną opiekę nad dziećmi. Dzieci w szczególności powinny unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

      Dzieci powinny co do zasady pozostawać w domach. Obecny czas nieobecności w szkole nie jest czasem wakacji. Ograniczcie dzieciom do niezbędnego minimum kontakt z rówieśnikami i innymi osobami.

      MEN prosi rodziców o zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Inne materiały edukacyjne będą udostępniane przez nauczycieli.

      W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
      z ZUS na czas zamknięcia przedszkola lub szkoły do 14 dni. 

      Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek,
      np. pracodawcy, zleceniodawcy.

      Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

      Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

      Należy przestrzegać rygorystycznie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają członkowie rodziny i śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Dla uczniów

      - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      - przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

      - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w naszej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      - inne materiały zostaną udostępnione przez nauczycieli i w serwisie internetowym szkoły;

      - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Śledźcie komunikaty na stronach internetowych szkoły i szkolnym facebooku.

       

       

     • KOMUNIKAT

     •           Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, za zgodą organu prowadzącego dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej z dniem 11 marca br. (od środy) zawiesza zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze do 16 marca br. (poniedziałek) włącznie.
      W związku z powyższym szkoła nie będzie przyjmować  żadnych uczniów. Od środy 11 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.

       

      Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

       

      Prosimy o śledzenie komunikatów na internetowej stronie szkoły i facebooku.

       

     • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

     • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

       

      Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

      Wirus przenosi się:

      1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
       w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
      2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach

      Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
      o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

       

      1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

      Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

      Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

      Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

       

      1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

      Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
      i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

       

      1. Zachować bezpieczną odległość  

      Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
      Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

       

      1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

      Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
      z powierzchni na siebie.

       

      1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

      Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

      Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

       

      1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
       w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

      Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

       

      1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
       w których szerzy się koronawirus należy
       starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

       

      1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
       Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

       

      1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
       W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

       

      1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

       

       

      WAŻNE!

      Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

     • Walentynkowy Balik Karnawałowy

     • W piątek 14.02.2020 odbył się w naszej szkole Balik Karnawałowy uczestniczyły w nim dzieci z zerówek oraz klas pierwszych. Nasi przebierańcy wspaniale spędzili czas na wspólnych tańcach, zabawach oaz konkursach.

     • "Serce dla MONARU"

     • "Serce dla Monaru"- z okazji Walentynek dzieci z klasy 1a zrobiły miły upominek. Własnoręcznie wykonały serduszka dla mieszkańców Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych w Zielińcu.

     • WALENTYNKOWA POCZTA

     • W dn. 11 – 14 lutego  w naszej szkole zostanie zorganizowana Poczta Walentynkowa.

      Zaadresowane życzenia (imię i nazwisko, klasa), każdy może wrzucić do skrzynki,

      która będzie znajdowała się na korytarzu.

      14 lutego na 4 lekcji „Walentynkowi listonosze” będą roznosić pocztę.

       

      Przypominamy również, że w piątek 14.02 obowiązuje kolor czerwony ;-)

      Samorząd Uczniowski

     • DYSKOTEKA SZKOLNA

     • Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów kl. IV-VIII

      na dyskotekę walentynkowo-karnawałową,

      która odbędzie się w naszej szkole

      13.02.2020r. w godz. 17.00-20.00.

      Przebranie mile widziane ;-)

       

      Organizatorzy:

      Samorząd uczniowski 

       

     • Akcja charytatywna "Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz"

     • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

      nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Jan Paweł II

       

      SZKOLNA AKCJA CHARYTATYWNA

      „Mieszkanie remontujesz-serce okazujesz”

       

      Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do udziału w akcji „Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz”.

      Podczas akcji będą zbierane środki pieniężne na pomoc dla ucznia naszej szkoły i jego rodziny, którzy w wyniku pożaru stracili swój dorobek.

      Pieniądze, które zostaną zebrane podczas akcji zostaną wykorzystane przez rodzinę na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i remont mieszkania, które ucierpiało w pożarze.

      Od czwartku 9.01.2020r. do 16.01.2020r. uczniowie z Samorządu Uczniowskiego będą zbierać do zapieczętowanych puszek datki na poszkodowaną rodzinę. Pieniądze można wrzucać także do puszki, która będzie ustawiana w sekretariacie szkoły.

      16.01.2020r. nastąpi podsumowanie zbiórki i powiadomienie społeczności szkolnej o jej wynikach.

       

      Prosimy o pomoc!!!!

      Liczy się każda złotówka.

     • Wesołych Świąt !

     • Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia  wypełnionych zapachem świątecznej choinki, nutą śpiewanej kolędy, ciepłem rodzinnych serc  oraz bliskością, radością i pokojem !

     • Podsumowanie kampani "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

     • Podsumowanie kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

       

      Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskiej kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundację „Trzeźwy Umysł”, w ramach której odbył się konkurs literacko-plastyczny dla uczniów pt. „Ja za 20 lat”.

      Dnia 12.12.2019r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastyczno-literackim "Ja za 20 lat"  i podsumowanie kampanii. Uczniowie odebrali nagrody z rąk p. Anny Grzybowskiej- Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

      Z naszej szkoły, laureatami konkursu plastycznego na szczeblu gminnym zostali:

      Amelia Wojtaszak z kl. Ia

      Nadia Wróbel z kl. IIIa

      Martyna Nowak z kl. IIIb

      Marta Kasprowicz z kl. IIIb

      Tomasz Koserczyk z kl. VIa

      Zuzanna Raczak z kl. VIa

      Natalia Szmydkowska z kl. VIIIa

      Marta Orwat z kl. VIIIa

      Laureatem konkursu plastycznego na szczeblu ogólnopolskim został:

       Tomasz Koserczyk z kl. VIa.

      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

       

      Po rozdaniu nagród odbyła się projekcja filmu „Kraina lodu 2”, w której brali także udział uczniowie klasy 1a.

       

     • PIERNIKOWE SERCE

     • Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIV Akcji "Piernikowe Serce". Akcja ma na celu obdarowanie w okresie Świąt Bożego narodzenia symbolicznym piernikiem osób samotnych i dzieci niepełnosprawnych objętych naszym wsparciem. Przewidywany termin zbiórki od 9.12. do 13.12. Zapraszamy do akcji wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

      Pierniki można przynosić codziennie do gabinetu 009 (gabinet pedagoga). Wszystkie zebrane pierniki zostaną przekazane do OPS we Wrześni.

      Z góry dziękuję za okazane wsparcie i pomoc potrzebującym. 

      Anita Budzyńska

     • MIKOŁAJKI

     • 6.12.2019r. odbyły się szkolne "Mikołajki" połączone z wspólnym zapaleniem choinki. Wszyscy uczniowie zebrali się na korzytarzu, by razem odliczyć i odpalić światełka na szkolnej choince. Tego dnia w szkole "królował" kolor czerwony.