•  

     

     

    Światowy Dzień Zdrowia 2021

     


    Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia przypada na 7 kwietnia (środa) - Ratujmy życie ! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof ! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne !

     

    Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2 .Obecna sytuacja epidemiologiczna, podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu do leczenia a przede wszystkim podkreślenie roli personelu medycznego w czasie pandemii (hasło 2020r. ,,Docenienie roli pielęgniarek, położnych”, hasło 2019 ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim było „Powszechna opieka medyczna”, hasło: 2018 ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim było „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”.

    W obecnej sytuacji słowa Arthura Schopenhaura ,,Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” nabierają szczególnego znaczenia. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

    Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne. Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl - 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii, zasady dotyczą-ce Zdrowego Żywienia i Stylu Życia znajdują się na stronie internetowej: izz.waw.pl.

     

     

    10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii

    Sprawdź jak dbać o swoje samopoczucie oraz gdzie szukać pomocy w razie pogorszenia stanu zdrowia psychicznego

    1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój.
    2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób.
    3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną.
    4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne – odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen.
    5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji.
    6. Postaraj się utrzymać stały plan dnia.
    7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu.
    8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek.
    9. Zastanów się, czy komuś z Twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc.
    10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę wymagają szczególnej troski i opieki.


     

   • Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

   • Poniżej znajduje się ulotka Poradni psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Zachęcam do zapoznania się z ofertą.

    ulotka.pdf

     • HARMONOGRAM DOTYCZĄCY WYDAWANIA ŚWIADECTW

     • Dnia 26 czerwca 2020 r. odbędzie się rozdanie świadectw. Uczniowie odbierają świadectwa na boisku szkolnym, w wyznaczonym miejscu dla klasy. Uprzejmie prosimy rodziców, aby nie wchodzili na teren szkoły (boisko, budynek szkolny) ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Uczniowie mają obowiązek zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (dystans społeczny, maseczki).

       

       

      HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

      Miejsce: boisko szkolne, wyznaczone stanowiska dla każdej klasy

      Klasy 0 oraz I - III  godz. 08:30,
      (dowozy szkolne zorganizowane według przyjętego w tym roku szkolnym harmonogramu)

       

      Klasy VII- VIII, po dowiezieniu uczniów autobusem szkolnym ok. godz. 10:45
      (dowozy szkolne zorganizowane 3 godziny później niż według przyjętego harmonogramu)

       

      Klasy IV - VI, po dowiezieniu uczniów autobusem szkolnym ok. godz. 13:15
      (dowozy szkolne zorganizowane 5,5 godziny później niż według przyjętego harmonogramu)

     • KOMUNIKAT

     • Do 26 czerwca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym
      w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.
       

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS I-III ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • 1. Od 25.05.2020 uczniowie klas 0, I- III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych (zajęcia
      świetlicowe). W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
      2. W miarę możliwości do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy zapoznają uczniów ze szczegółowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa.
      3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów
      i nauczycieli).
      5. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (dywan, część zabawek). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

      6. Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub
      w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      9. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy nimi. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      10. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
      11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
      12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      13. Wejście do szkoły dla uczniów od strony ulicy (nowe skrzydło szkolne). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (przedsionek korytarza szkolnego) z zachowaniem zasady – jeden rodzic
      z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura).
      15. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnioną „Ankietę wraz
      z oświadczeniem" (dokument do pobrania w załącznikach).
      16. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.
      17. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      19. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
      20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób a rodzice zostają poinformowani
      o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka.

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Szanowni Państwo z uwagi na brak zgłoszeń dzieci oddziałów przedszkolnych na zajęcia opiekuńcze, z dniem 18 maja br. zawieszamy pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka, szkoła ją zapewni, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez rodzica dziecka do sekretariatu szkoły do godz. 14:00 z jednodniowym wyprzedzeniem.

     • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     • Od 6 maja br. otwieramy oddziały przedszkolne
      w szkołach podstawowych.

      W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

      1. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

      2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i handlu , realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

      3. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w godzinach 8.00-13.00, dziecko należy przyprowadzić do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

      4. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed wejściem do obiektu.

      5. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. Nie realizujemy dowozu dziecka do szkoły.

      6. Dziecko powinno mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

      7. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej w szkole z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.

      8. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnione:  „Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych” oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” (dokumenty do pobrania w załącznikach).

      9. Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

      10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

      11. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.

      12. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.

     • KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

     •  

      Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach
      od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

       

      Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
      W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno -wychowawczych
      z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

           

     • KOMUNIKAT

     • Z uwagi na problemy techniczne związane z logowaniem do e-dziennika prosimy wykorzystywać do komunikacji z nauczycielami dostęp do Microsoft Office 365 Teams.

     • NAUCZANIE ZDALNE

     • Drodzy Państwo, w związku z przedłużeniem się okresu kwarantanny, w szkole pracujemy nad ujednoliceniem sposobu tzw. pracy zdalnej. Postanowiliśmy, że wykorzystamy dostępne narzędzia, które można używać w pracy szkolnej z uczniami. Szkoły Gminy Września użytkują platformę Office365 –do której również mamy dostęp - jest ona darmowa dla edukacji. Daje możliwość korzystania z wielu narzędzi ułatwiających współpracę i komunikowanie się wzajemne uczniów i nauczycieli oraz daje możliwość uczniom pracy i opracowywania zadań w formie elektronicznej. Korzystając z tej platformy uczniowie otrzymują dostęp do wielu nowoczesnych programów, pozwalających m.in. pisanie tekstów (WORD), wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (EXCELL), tworzenie prezentacji multimedialnych (POWER POINT) i wiele innych. W zestawie będzie również dostępny nowy program o nazwie TEAMS, posłuży on do łączenia się grupy uczniów (jak w programie ZOOM), jak również do przekazywania informacji o zadaniach i treściach programowych, które będą realizowane na zajęciach. Odchodzi w ten sposób dotychczasowy problem z dostępem do tego rodzaju programów. Wszystkie swoje prace będą mogli gromadzić w “chmurze”.  Każdy uczeń otrzyma swój własny adres e-mail, który został utworzony dla niego w domenie szkolnej (ssp-o.edu.wrzesnia.pl). Aby uczniowie mogli z niego skorzystać, dostarczymy państwu loginy i hasła dostępowe do ich kont. Zostały one przygotowane indywidualnie dla każdego ucznia.  

      Bardzo prosimy wszystkich rodziców - kiedy już otrzymacie loginy i hasła do kont dziecidopilnujcie, aby zostały przez nich zapisane w ważnych notatnikach, Jeżeli dzieci piszą mało czytelnie to sami Państwo zapiszcie te dane, aby można było je skutecznie odczytać i wykorzystać do logowania. Chcielibyśmy w ten sposób wyeliminować albo chociaż ograniczyć problemy z niemożnością zalogowania się uczniów na swoje konta. 

      Niebawem prześlemy Państwu Wszelkie niezbędne informacje do logowania się uczniów.

      Pozdrawiamy