• Zapraszamy do udziału w konkursie

    • 13.05.2021
    • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

     „SZCZĘŚLIWA CHWILA, SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, SZCZĘŚLIWE ŻYCIE”

     1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

     a) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Naszej szkoły (odziały 0 oraz kl. I-VIII)

     b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do pedagoga szkolnego p. Anita Budzyńskiej wykonanej pracy do dnia 28.05.2021r.

     2. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

     a) Zadaniem uczestnika konkursu „Szczęście” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która pokaże szczęśliwą chwilę, dzień lub jak autor pracy wyobraża sobie szczęśliwe życie. Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.

     3. ZASADY KONKURSU:

     a) Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.

     b) Na konkurs można oddać także prace literackie. Praca literacka może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

     c) Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

     d) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

     e) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

     - format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

     - w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

     f) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

     - imię i nazwisko,

     - klasa (do której aktualnie uczęszcza),

     - nazwa szkoły

     4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

     a) Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. Wybrane prace zostaną przekazane na gminny etap konkursu. Szkolny etap zostanie rozstrzygnięty do dn. 7.06.2021r.

     b) Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

     - wartość artystyczna pracy,

     -  wiek autora pracy,

     - spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

     - w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

     c) Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

     - kl. 0-3

     - kl. 4-8

      

     PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO GABINETU PEDAGOGA (sala 009) najpóźniej do dn. 28.05.2021r.

     Zachęcam do udziału w konkursie ;-)

    • Uwaga konkurs!!!

    • 13.05.2021
    • DRODZY UCZNIOWIE !!! 

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarno - fotograficznym pod hasłem: 

     ,,Nasze barwy narodowe na talerzu”. 

     Cele konkursu: 

     • promocja potraw z wykorzystaniem symboliki naszych barw narodowych 

     •  rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności kulinarnych 

     • aktywizacja dzieci w środowisku szkolnym 

     • zachęcanie uczniów do prezentacji swoich dokonań oraz reprezentowanie szkoły 

     • wychowanie do bezpiecznego posługiwania się prostymi urządzeniami gospodarstwa domowego 

     • uwrażliwienie na estetykę podawania potraw 

     • doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami multimedialnymi  

      

     Szczegółowe informacje: 

     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -VIII. 

     1. Termin przesyłania zdjęć do 03 maja 2021r. 

     1. Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi 05 maja 2021r. 

     1. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się po powrocie uczniów z nauki zdalnej. 

     1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie potrawy (kanapki, przekąski, dania głównego lub deseru) w naszych barwach narodowych      z wykorzystaniem dostępnych produktów spożywczych, zrobienie fotografii i przesłanie za pomocą platformy Teams na czat prywatny do p. Renaty Bagrowskiej wraz z przepisem ( składniki plus wykonanie).   

     1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

     1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

     1. Spośród nadesłanych prac komisja wyłoni 3 najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania miejsc równorzędnych oraz do publikowania przesłanych prac na stronie internetowej szkoły i na fb szkoły. 

     1. Komisja konkursowa w składzie: p. Renata Bagrowska, p. Sylwia Dankowska, p. Katarzyna Grzybek, p. Barbara Wojciechowska oceniać będzie : 

     • zgodność pracy z w/w kryteriami 

     • sposób zaprezentowania dania 

     • estetykę wykonania potrawy 

     • jakość przesłanego obrazu. 

     1. Pamiętać należy o bezpieczeństwie w trakcie przygotowywania konkursowych dań.  

      

      

     Wszystkim chętnym życzę powodzenia ! 

      

      

     Organizator: 

     Renata Bagrowska

    • HARMONOGRAM EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

    • 23.04.2021
    • 1. język polski – 25 maja2021r. (wtorek)–godz. 9:00

     2. matematyka – 26 maja2021r.(środa) –godz. 9:00

     3. język obcy nowożytny – 27 maja2021r.(czwartek) –godz.9:00

    • INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

    • 23.04.2021
    • Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
     *informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
     przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
     * arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
     arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
     osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
     filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

    • ZEBRANIA Z RODZICAMI

    • 01.02.2021
    • Szanowni Państwo,

     informujemy, że zebrania z rodzicami w formie zdalnej na platformie Teams odbędą się 3 lutego 2021 r. zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców klas.

    • KONKURS WALENTYNKOWY

    • 01.02.2021
    • UWAGA KONKURS!!!!

      

     Szkolny konkurs plastyczny „Kartka walentynkowa” adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII SSP w Otocznej.

      

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki walentynkowej oraz napisanie życzeń, wierszyka, rymowanki itp. Im większa wyobraźnia, tym lepiej.

      

     Cele konkursu:

     • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
     • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych,
     • prezentacja talentów plastycznych i literackich
     • rozwijanie wrażliwości estetycznej.


     Technika wykonania:

     Dowolna może to być praca wykonana farbami, kredkami, wyklejanka, wydzieranka, z użyciem różnych materiałów: suszone rośliny, nasiona, włóczka, koronka oraz wszystko co podsunie wam wyobraźnia.


     Kryteria oceny:

     • zgodność pracy z tematem konkursu,
     • oryginalność podejścia do tematu,
     • estetyka wykonania.


     Termin nadsyłania prac:

     5 luty 2021r.
      

     Prace należy przesłać na adres:

     anita.budzynska@ssp-o.wrzesnia.pl

     lub za pomocą aplikacji Teams

     Organizator:

     Anita Budzyńska

      

    • REKRUTACJA 2021/2022

    • 14.01.2021
    •   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej
     o g ł a s z a 
     REKRUTACJĘ   
     DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ


      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu
     dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

     ZAPISY 

     DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
     przy szkole podstawowej dzieci urodzonych w 2015 roku
      

     Zapisu można dokonać w dniach
     od 18 stycznia do 22 lutego 2021r.
     w godzinach od 8.00 do 15.00
     w sekretariacie szkoły

     Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym,
     numerem PESEL dziecka
     oraz aktem urodzenia dziecka.

    • KOMUNIKAT

    • 13.01.2021
    • Informujemy, że nowy plan lekcji dla poszczególnych klas jest dostępny w e-dzienniku.