• PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

    • 10.03.2020
    • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

      

     Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

     Wirus przenosi się:

     1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
      w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
     2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach

     Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
     o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

      

     1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

     Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

     Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

     Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

      

     1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

     Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
     i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

      

     1. Zachować bezpieczną odległość  

     Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
     Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

      

     1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

     Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
     z powierzchni na siebie.

      

     1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

     Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

     Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

      

     1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
      w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

     Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

      

     1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
      w których szerzy się koronawirus należy
      starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

      

     1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
      Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

      

     1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
      W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

      

     1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

      

      

     WAŻNE!

     Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

    • Walentynkowy Balik Karnawałowy

    • 17.02.2020
    • W piątek 14.02.2020 odbył się w naszej szkole Balik Karnawałowy uczestniczyły w nim dzieci z zerówek oraz klas pierwszych. Nasi przebierańcy wspaniale spędzili czas na wspólnych tańcach, zabawach oaz konkursach.

    • "Serce dla MONARU"

    • 17.02.2020
    • "Serce dla Monaru"- z okazji Walentynek dzieci z klasy 1a zrobiły miły upominek. Własnoręcznie wykonały serduszka dla mieszkańców Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych w Zielińcu.

    • WALENTYNKOWA POCZTA

    • 11.02.2020
    • W dn. 11 – 14 lutego  w naszej szkole zostanie zorganizowana Poczta Walentynkowa.

     Zaadresowane życzenia (imię i nazwisko, klasa), każdy może wrzucić do skrzynki,

     która będzie znajdowała się na korytarzu.

     14 lutego na 4 lekcji „Walentynkowi listonosze” będą roznosić pocztę.

      

     Przypominamy również, że w piątek 14.02 obowiązuje kolor czerwony ;-)

     Samorząd Uczniowski

    • DYSKOTEKA SZKOLNA

    • 11.02.2020
    • Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów kl. IV-VIII

     na dyskotekę walentynkowo-karnawałową,

     która odbędzie się w naszej szkole

     13.02.2020r. w godz. 17.00-20.00.

     Przebranie mile widziane ;-)

      

     Organizatorzy:

     Samorząd uczniowski 

      

    • Akcja charytatywna "Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz"

    • 08.01.2020
    • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

     nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

     Jan Paweł II

      

     SZKOLNA AKCJA CHARYTATYWNA

     „Mieszkanie remontujesz-serce okazujesz”

      

     Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do udziału w akcji „Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz”.

     Podczas akcji będą zbierane środki pieniężne na pomoc dla ucznia naszej szkoły i jego rodziny, którzy w wyniku pożaru stracili swój dorobek.

     Pieniądze, które zostaną zebrane podczas akcji zostaną wykorzystane przez rodzinę na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i remont mieszkania, które ucierpiało w pożarze.

     Od czwartku 9.01.2020r. do 16.01.2020r. uczniowie z Samorządu Uczniowskiego będą zbierać do zapieczętowanych puszek datki na poszkodowaną rodzinę. Pieniądze można wrzucać także do puszki, która będzie ustawiana w sekretariacie szkoły.

     16.01.2020r. nastąpi podsumowanie zbiórki i powiadomienie społeczności szkolnej o jej wynikach.

      

     Prosimy o pomoc!!!!

     Liczy się każda złotówka.