• Nauka zdalna.

    • 27.01.2022
    • Od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV i oddział przedszkolny kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

     Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych.
     Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest
     czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.

     Konsultacje dla uczniów
     przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

     Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły
     dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.
     Dyrektor szkoły może zapewnić  w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe
     z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów,
     z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

     Olimpiady, konkursy i turnieje

     Za zgodą dyrektora szkoły uczniowie mogą brać udział
     w trybie stacjonarnym  w konkursach, olimpiadach i turniejach
     przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6
     ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      

     Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Źródło: MEiN

     Załączniki
     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki - Dz. U. poz. 186

    • KOMUNIKAT

    • 14.01.2022
    •   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

     im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej

      

     o g ł a s z a  

     REKRUTACJĘ   
     DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
     w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 25 lutego 2022r.

     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     oraz zapisy

     DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     przy szkole podstawowej

     dzieci urodzonych w 2016 roku

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 22 lutego 2022r.
     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym, numerem PESEL dziecka

     oraz aktem urodzenia dziecka.