• KOMUNIKAT

    • 26.03.2020
    • Z uwagi na problemy techniczne związane z logowaniem do e-dziennika prosimy wykorzystywać do komunikacji z nauczycielami dostęp do Microsoft Office 365 Teams.

    • NAUCZANIE ZDALNE

    • 22.03.2020
    • Drodzy Państwo, w związku z przedłużeniem się okresu kwarantanny, w szkole pracujemy nad ujednoliceniem sposobu tzw. pracy zdalnej. Postanowiliśmy, że wykorzystamy dostępne narzędzia, które można używać w pracy szkolnej z uczniami. Szkoły Gminy Września użytkują platformę Office365 –do której również mamy dostęp - jest ona darmowa dla edukacji. Daje możliwość korzystania z wielu narzędzi ułatwiających współpracę i komunikowanie się wzajemne uczniów i nauczycieli oraz daje możliwość uczniom pracy i opracowywania zadań w formie elektronicznej. Korzystając z tej platformy uczniowie otrzymują dostęp do wielu nowoczesnych programów, pozwalających m.in. pisanie tekstów (WORD), wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (EXCELL), tworzenie prezentacji multimedialnych (POWER POINT) i wiele innych. W zestawie będzie również dostępny nowy program o nazwie TEAMS, posłuży on do łączenia się grupy uczniów (jak w programie ZOOM), jak również do przekazywania informacji o zadaniach i treściach programowych, które będą realizowane na zajęciach. Odchodzi w ten sposób dotychczasowy problem z dostępem do tego rodzaju programów. Wszystkie swoje prace będą mogli gromadzić w “chmurze”.  Każdy uczeń otrzyma swój własny adres e-mail, który został utworzony dla niego w domenie szkolnej (ssp-o.edu.wrzesnia.pl). Aby uczniowie mogli z niego skorzystać, dostarczymy państwu loginy i hasła dostępowe do ich kont. Zostały one przygotowane indywidualnie dla każdego ucznia.  

     Bardzo prosimy wszystkich rodziców - kiedy już otrzymacie loginy i hasła do kont dziecidopilnujcie, aby zostały przez nich zapisane w ważnych notatnikach, Jeżeli dzieci piszą mało czytelnie to sami Państwo zapiszcie te dane, aby można było je skutecznie odczytać i wykorzystać do logowania. Chcielibyśmy w ten sposób wyeliminować albo chociaż ograniczyć problemy z niemożnością zalogowania się uczniów na swoje konta. 

     Niebawem prześlemy Państwu Wszelkie niezbędne informacje do logowania się uczniów.

     Pozdrawiamy 

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

    • 20.03.2020
    • W poniedziałek 23 marca 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00 zostanie otwarta szkoła dla uczniów i rodziców. W tym czasie będzie można zabrać z szafek uczniowskich materiały oraz podręczniki potrzebne do nauki. 

    • WAŻNY KOMUNIKAT

    • 12.03.2020
    •       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
     w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19,

     szkoła będzie całkowicie zamknięta

     w dniach od 16 do 25 marca 2020 roku.

      

    • ZMIANA TERMINU KONKURSU KANGUR

    • 16.03.2020
    • W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o zmianie terminu na dzień 16.04.2020 r.

    • DYREKTOR SZKOŁY PRZEKAZUJE WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

    • 12.03.2020
    • Rekomendacje dla rodziców

                 Zalecamy rodzicom wzmożoną opiekę nad dziećmi. Dzieci w szczególności powinny unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

     Dzieci powinny co do zasady pozostawać w domach. Obecny czas nieobecności w szkole nie jest czasem wakacji. Ograniczcie dzieciom do niezbędnego minimum kontakt z rówieśnikami i innymi osobami.

     MEN prosi rodziców o zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Inne materiały edukacyjne będą udostępniane przez nauczycieli.

     W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
     z ZUS na czas zamknięcia przedszkola lub szkoły do 14 dni. 

     Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek,
     np. pracodawcy, zleceniodawcy.

     Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

     Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

     Należy przestrzegać rygorystycznie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają członkowie rodziny i śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Dla uczniów

     - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

     - przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

     - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w naszej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

     - inne materiały zostaną udostępnione przez nauczycieli i w serwisie internetowym szkoły;

     - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Śledźcie komunikaty na stronach internetowych szkoły i szkolnym facebooku.

      

      

    • KOMUNIKAT

    • 10.03.2020
    •           Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, za zgodą organu prowadzącego dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej z dniem 11 marca br. (od środy) zawiesza zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze do 16 marca br. (poniedziałek) włącznie.
     W związku z powyższym szkoła nie będzie przyjmować  żadnych uczniów. Od środy 11 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.

      

     Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

      

     Prosimy o śledzenie komunikatów na internetowej stronie szkoły i facebooku.

      

    • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

    • 10.03.2020
    • PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

      

     Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

     Wirus przenosi się:

     1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
      w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
     2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach

     Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
     o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

      

     1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

     Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

     Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

     Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

      

     1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

     Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
     i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

      

     1. Zachować bezpieczną odległość  

     Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
     Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

      

     1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

     Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
     z powierzchni na siebie.

      

     1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

     Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

     Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

      

     1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
      w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

     Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

      

     1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
      w których szerzy się koronawirus należy
      starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

      

     1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
      Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

      

     1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
      W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

      

     1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

      

      

     WAŻNE!

     Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem