•      Odpowiednio zorganizowane współdziałanie nauczycieli, wychowawców i rodziców z pedagogiem szkolnym ułatwia nie tylko właściwy podział zadań i kompetencji, ale też skuteczną ich realizację. Nowe przepisy jednoznacznie wskazują na konieczność współpracy w zakresie zadań zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych podejmowanych wobec ucznia.
           Niezwykle ważne są tu też nowelizacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, konieczności indywidualizacji pracy z uczniem czy też wprowadzenie do szkół procedury „Niebieska Karta”. Świeże spojrzenie na współpracę nauczycieli oraz rodziców z pedagogiem powinno dotyczyć zwłaszcza rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów, zapewnienia im bezpieczeństwa, jak również musi obejmować kwestie tworzenia odpowiednich do indywidualnych możliwości wychowanków warunków kształcenia, wychowania i opieki.
           Pedagog szkolny to także często pomost pomiędzy poszczególnymi środowiskami wychowawczymi, a więc szkołą i domem ucznia, opiekunami, środowiskiem rówieśniczym czy też innymi instytucjami wspierającymi proces wychowania.

     Pedagog szkolny

     Anita Budzyńska