• Klauzula informacyjna

      

                 Z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, że Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej z siedzibą Otoczna 12, 62-302 Węgierki.,.

     Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  Kontakt z Inspektorem pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: iod@wrzesnia.pl

     Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka wraz z wizerunkiem przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych szkoły  oraz opracowania dokumentów pracy szkoły na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

            W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

          Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

     Posiada Pani/Pan prawo:

     1)     dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

     2)     usunięcia danych osobowych;

     3)     ograniczenia przetwarzania;

     4)     prawo wniesienia sprzeciwu;

     5)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

     6)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym a w niektórych przypadkach dobrowolnym.

     Dariusz Szykowny

     Podpis Administratora Danych Osobowych