• KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS I-III ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    • 25.05.2020
    • 1. Od 25.05.2020 uczniowie klas 0, I- III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych (zajęcia
     świetlicowe). W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
     2. W miarę możliwości do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy zapoznają uczniów ze szczegółowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa.
     3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
     4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów
     i nauczycieli).
     5. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (dywan, część zabawek). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

     6. Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub
     w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
     7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
     8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
     9. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy nimi. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
     10. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
     11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
     12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
     13. Wejście do szkoły dla uczniów od strony ulicy (nowe skrzydło szkolne). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (przedsionek korytarza szkolnego) z zachowaniem zasady – jeden rodzic
     z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
     14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura).
     15. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnioną „Ankietę wraz
     z oświadczeniem" (dokument do pobrania w załącznikach).
     16. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.
     17. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
     18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
     19. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
     20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób a rodzice zostają poinformowani
     o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka.

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    • 14.05.2020
    • Szanowni Państwo z uwagi na brak zgłoszeń dzieci oddziałów przedszkolnych na zajęcia opiekuńcze, z dniem 18 maja br. zawieszamy pełnienie dyżurów przez nauczycieli. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji konieczności objęcia opieką dziecka, szkoła ją zapewni, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez rodzica dziecka do sekretariatu szkoły do godz. 14:00 z jednodniowym wyprzedzeniem.

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    • 05.05.2020
    • Od 6 maja br. otwieramy oddziały przedszkolne
     w szkołach podstawowych.

     W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

     1. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

     2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i handlu , realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

     3. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w godzinach 8.00-13.00, dziecko należy przyprowadzić do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

     4. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed wejściem do obiektu.

     5. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. Nie realizujemy dowozu dziecka do szkoły.

     6. Dziecko powinno mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

     7. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej w szkole z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.

     8. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnione:  „Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych” oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” (dokumenty do pobrania w załącznikach).

     9. Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

     10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

     11. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.

     12. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.